2024

  • Jingyuan Li , Ping Du , Haibo Li , Yuan Zhao , Ming Mao , Li Zhao , Yi Dong , Yepeng Xu , Gérald Grégori, Wuchang Zhang (2024). Seasonal organization of tintinnid community by temperature preference and LOD size-class in a subtropical brackish embayment. Journal of Plankton Research ⟨10.1093/plankt/fbae005⟩.